Specials

2021

De coronapandemie heeft als een storm door de samenleving geraasd en daarbij veel schade aangericht. Deels heeft de storm ook positieve effecten teweeg gebracht zoals meer rust in het persoonlijke leven, meer aandacht voor de directe kring om ons heen en tijd om gedachten en wensen ten aanzien van de toekomst te hergroeperen.

2020

De bewustwording over het belang van sport en bewegen neemt landelijk steeds verder toe. De huidige coronatijd draagt daar ook aan bij. Deze special presenteert de feiten over bewegen in de provincie, toont beweeg trends van de (nabije) toekomst en besteedt aandacht aan hoe beweeggedrag beïnvloed kan worden. 

2019

Energietransitie is een veelomvattend onderwerp. Het gaat over vaak heel technische aspecten, maar het heeft ook een sterk sociale kant, wanneer het gaat over betaalbaarheid of participatie door inwoners. In de special worden de verschillende kanten van de transitie belicht en wat deze betekenen voor de provincie.

2018

Utrecht staat in de top drie van groeiprovincies als je naar de bevolking kijkt. Die groei vindt voornamelijk in de steden plaats. Net als in de rest van Nederland is er in de provincie Utrecht een zeer duidelijke trek naar de stad. Dit betekent dat ruimte in de stad schaars wordt, ook voor groen.

2017

Onze leefomgeving brengt diverse gezondheidsrisico’s met zich mee. Ook hittestress als gevolg van klimaatverandering geeft risico op gezondheidsverlies, evenals gebrek aan leefkwaliteit in de gebouwde omgeving.

2017

Alhoewel het in grote delen van het land economisch meer voor de wind lijkt te gaan, wil dat niet zeggen dat iedereen evenveel profiteert van de toename aan welvaart.

2017

De provincie Utrecht is een economisch sterke regio. De beroepsbevolking is hoog opgeleid, de werkloosheid relatief laag en veel mensen zijn werkzaam in de kenniseconomie.

2017

De bereikbaarheid en de daarbij behorende infrastructuur speelt in onze samenleving een steeds crucialere rol. Dit geldt niet alleen voor het economisch functioneren van de samenleving.

2017

De provincie Utrecht is een groeiende regio. Door de centrale ligging zijn de Randstad, natuurgebieden en goede verbindingen met de rest van Nederland, altijd binnen handbereik. Het aantal mensen dat zich in deze regio vestigt is groter dan het aantal inwoners dat vertrekt.

2017

Prognoses wijzen uit dat de totale bevolking in Nederland in 2040 gestegen zal zijn. De bevolkingssamenstelling zal echter veranderen; er zullen meer ouderen zijn en er zal sprake zijn van een grotere etnische diversiteit.